Leave a comment

Fiskalne nowiny. Paliwo i VAT, z groźbą kontroli pojazdów „firmowych”

Od dzisiaj, 1 lipca 2015 r., można już odliczać VAT od paliwa do samochodów osobowych itp. Oczywiście – 50% VAT. Oczywiście – w przypadkach, gdy nie przysługuje pełne odliczenie czyli w odniesieniu do samochodów tzw. mieszanych (używanych do celów służbowych i prywatnych równocześnie). Sprawa jest powszechnie znana zainteresowanym i nie wymaga pogłębionych komentarzy. Warto jednak zwrócić uwagę na zapowiedź wzmożenia kontroli samochodów w firmach.

W stosownym komunikacie Ministerstwo Finansów przypomniało podatnikom reguły odliczania VAT dla samochodów:

„Od 1 lipca 2015 r. wygasa, wprowadzony art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, wykorzystywanych przez podatnika do celów „mieszanych”, czyli do działalności gospodarczej i do celów prywatnych.Oznacza to, że od 1 lipca 2015 r. podatek VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu ww. pojazdów będzie odliczany tak jak pozostałe wydatki związane z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów „mieszanych” czyli na ogólnych zasadach wynikających z art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Zatem od 1 lipca 2015 r. z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu ww. pojazdów wykorzystywanych do celów „mieszanych” przysługiwało będzie prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50%.”

W tym samym komunikacie, Ministerstwo wskazało na dwie kwestie wymagające dodatkowej interpretacji.

Pierwsza, narzucająca się sama, to odpowiedź na pytanie – czy można odliczać VAT naliczony z faktur za paliwo sprzedane przed 1 lipca, gdy fakturę wystawiono/otrzymano po tej dacie. Oczywiście tu, zgodnie z wcześniej prezentowanym stanowiskiem, Ministerstwo Finansów jasno stwierdza, że VAT można odliczyć wyłącznie na skutek sprzedaży, która nastąpiła od 1 lipca – o prawie odliczenia decyduje fakt powstania obowiązku podatkowego VAT danej dostawy paliwa. Przy tym nie jest możliwe rozliczanie dostaw paliwa jako wykonywanych w sposób ciągły (czyli rozliczenia za okresy rozliczeniowe).

Druga kwestia jest mniej ugruntowana w przepisach, mniej znana w praktyce i jakże groźna w wymowie.

Przedstawiając komunikat o możliwości odliczania 50% VAT od zakupu paliwa, fiskus przypomniał, że jego zdaniem:

„– tak jak w przypadku innych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi – warunkiem odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa jest zgodność tego zakupu ze stanem rzeczywistym, tzn. zasadniczo ilość zakupionego paliwa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w przebiegu pojazdu „firmowego”.

Kwestia rzeczywistego wykorzystywania paliwa do napędu pojazdów „firmowych”, zwłaszcza nabywanego po 1 lipca 2015 r., będzie przedmiotem działań kontrolnych prowadzonych przez właściwe organy.”

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: